K – denKwerk – K

Periklesprogramma

De Periklesstichting heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om enerzijds creatieve- en betrokken burgers (ervaringsdeskundigen en kennisdragers) de kans te geven om zelf maatschappelijke problemen te benoemen en anderzijds oplossingen te bedenken voor de zelf-geformuleerde, externe project-aanvragen of uit het vluchtleidingscentrum voortgekomen onderzoeksvragen.

Deze onderdelen zijn:

Ontwerpkamer: droomsessies

In deze eerste sessie komen creatieve en vrije denkers bijeen om enerzijds zelf vragen te stellen en problemen te benoemen, en anderzijds vrij te denken over onderwerpen vanuit de strategische agenda van Mission Control.

Startfoto’s

De Periklesstichting inventariseert de eerste oplossingsrichtingen (ideeën), en houdt te tegen het licht door ze bespreken met relevante stakeholders. De uitkomsten hiervan vormen een tweede bron van informatie voor de thematafels

Ontwerpkamers: Oplossingen sessies

In deze sessies komen de relevante concernpartners van het vluchtleidingscentrum, samen met stakeholders, de studenten van de SDG Leergang en de vrije burgers van de droomsessies.

De gesprekken zijn oplossingsgericht, en om dat doel te bereiden worden de sessies gehouden o.l.v. een technisch voorzitter, die via een vaste opzet de discussie in de richting voert van 2 tot 3 afgestemde oplossingen.

Periklesprogramma

Periklesproducten

Op basis van de drie programma-onderdelen en externe kennisbronnen bouwt de Periklesstichting aan 3 producten (resultaten).

Projectenbalie

De lokale oplossingen en projecten, die succesvol en verplaatsbaar blijken te zijn, worden opgenomen in een Projectenbalie. Door deze vorm van openheid, kunnen de lokale overheden en ondernemers van elkaar leren bij het uitwerken van hun eigen project.

Oplossingenbalie

De oplossingen van de Ontwerpkamers (economie) en Bovenkamers (democratie) worden uitgewerkt en toegevoegd aan een Oplossingenbalie. Een balie van concept-beleidsstukken en concept-projecten.

De laatste groep kan daarna door de studenten van de SDG  studie van GS4E worden omgezet in succesvolle projectplannen en startende SDG burger-ondernemingen..

Als positief neveneffect ontstaat zo een meer op feiten gebaseerde sociaal en maatschappelijk domein. Een sector, die samen met die van de re-integratie gebaat is met meer feiten boven fantasie.

 

« Vorige pagina

De Perikles Stichting